Ishirô Honda

Tomoyuki Tanaka

Shinichi Sekizawa

Kunio Miyauchi

Tomonori Yazaki, Hideyo Amamoto, Sachio Sakai, Kazuo Suzuki, Kenji Sahara, Machiko Naka, Shigeki Ishida, Midori Uchiyama, Yoshifumi Tajima, Chôtarô Tôgin, Yutaka Sada, Yutaka Nakayama, Ikio Sawamura, Haruo Nakajima, 'Little Man' Machan, Yû Sekida, Michiko Hirai, Osman Yusuf

Godzilla's Revenge (1969) & Godzilla vs. Mechagodzilla (1974)

Godzilla's Revenge (1969) & Godzilla vs. Mechagodzilla (1974)
Deel 2 van onze Godzilla Special: Stockfootage, bloed en afgedankte Planet of the Apes kostuums!